A Perzsa Birodalom fénykora [2.]

Szerző: Harmat Árpád Péter

Az ókori világ egyik leghatalmasabb birodalmát a perzsák hozták létre a Krisztus előtti VI. században. Magas szintű kultúra, szinte legyőzhetetlen hadsereg, a korabeli állapotokhoz képest fejlett úthálózat és despotizmus jellemezték. Bár a IV. században a Nagy Sándor vezette makedón-görög sereg végül térdre kényszerítette Perzsiát, egykori titokzatossága és hatalma mindörökre legendák alapjává vált.

perzsak.jpg

Az első perzsa törzsek a Krisztus előtti IX. században jelentek meg az Urmia-tótól délre fekvő területen, majd szálláshelyük később déli irányba tevődött át. A terület korábbi urai, az elámiak már nem voltak elég erősek ahhoz, hogy megakadályozzák a perzsa letelepedést. A perzsák kezdetben elismerték az elámi fennhatóságot, ami vezetőjüknek Akhaimenésznek lehetőséget biztosított a perzsa államiság kiépítésére. I. Kambüszész (Kabúdzsija) Kr.e. 602 és 559 közt uralkodva a megosztott államot egy korona alatt egyesítette, amivel jelentős mértékben megnövelte a befolyását. Ennek eredményeként a médek királya, Asztüagész feleségül adta hozzá lányát. Ebből a házasságból született Nagy Kürosz, aki a perzsákat a világ uraivá tette. Az Akhaimenida nemzettség a kezdetektől Perzsia irányítója lett és Nagy Kürosz mellett olyan nagy uralkodókat adott a birodalomnak, mint II. Kambüszész, I. Dareiosz és I. Xerxész. Uralmuk egészen Nagy Sándor megjelenéséig tartott.

Nagy Kürosz (Kr.e. 593-530) már Kr.e. 550 –ben a korábban leírt módon legyőzte a perzsák felett álló médeket. A váratlan előretörés után azonban Lüdia uralkodója Kroiszosz az újonnan alakult birodalom ellen fordult, és megtámadta Kürosz államát. Az első összecsapásban azonban vereséget szenvedett, és erőgyűjtés céljából visszavonult fővárosába Szardeiszbe. A perzsák azonban követték seregét, és Kr.e. 546 -ban legyőzték és magukba olvasztották egész Lüdiát, sőt a ión partvidéket is. Kürosz innentől intenzív hódító politikába kezdett, és Lüdia bekebelezése után Kr.e. 539 –ben Opisznál legyőzve a babilóni sereget meghódította az Újbabiloni Birodalmat is. Később i. e. 540-ben Baxtrist (Baktria), Sakát és több szomszédos országot is elfoglalta, sőt egészen Beludzsisztánig, az Iaxarész folyóig jutott. Nagy Kürosz a korban szokatlan módon, a meghódított népekkel toleráns volt, így meg tudta szilárdítani hatalmát. Hálából a perzsák "atyának", a görögök "törvényhozónak", a zsidók pedig egyenesen "felkentnek" nevezték. A perzsa királyoknak sikerült a szomszédos népek közötti feszültséget csökkenteni a birodalmon belül. Babilon elfoglalása után Kürosz a meghódított városból hazaengedte a zsidóságot, véget vetett a babiloni fogságnak, és engedélyezte a zsidóság új templomának felépítését is Jeruzsálemben. A templom kincseit is visszaadta. Erről az eseményről természetesen a Biblia is megemlékezik, az Ezdrás könyvében. Kürosz végül Kr.e. 530 -ban a csatatéren halt meg, a masszagéták elleni, Szir-Darjánál vívott ütközetben.

perzsa_katonak.jpg

Nagy Küroszt fia, II. Kambüszész (Kr.e. 525-522) követte a trónon, aki már apja élete végén Babilon alkirálya volt. II. Kambüszész perzsa király nevéhez fűződött Egyiptom, Líbia és Núbia meghódítása, illetve a lázadó arabok legyőzése is. Kr.e. 526 –ban Pelusium és Memphisz mellett aratott győzelmet Egyiptom felett, majd elfoglalta Memphisz városát. III. Pszammetik fáraó családjával együtt esett fogságba. Kambüszész elrendelte a város 2000 legbefolyásosabb emberének kivégzését, köztük a fáraó fiát is megölték, a lányát pedig eladták rabszolgának. A fáraót a perzsiai Szúzába vitték, ahol fogságban tartották, majd miután - állítólag - összeesküvést szőtt Kambüszész ellen, a perzsa király halálra ítélte. (Hérodotosz szerint egy bika vérének megivására kényszerítették, amely a halálát okozta.) Az egyiptomi feljegyzések szerint ezután Kambüszész felvette a fáraó címet.

Egyiptom meghódítása után a szerencse elpártolt Kambüszésztől. Amikor az Egyiptomtól délre fekvő Kusita királyság ellen vezetett támadást, egy hatalmas homokvihar megtizedelte és visszavonulásra kényszerítette erőit. Később a Karthágó ellen tervezett hadjárat hiúsult meg, mert a föníciaiak nem akartak vele saját gyarmatvárosuk ellen szövetségre lépni. Az elszenvedett kudarcok miatti haragjában pusztította az egyiptomiak templomait, megölette apisukat és kivégeztette papjaikat is. Kr.e. 522-ben a méd tartományokban lázadás tört ki, melynek letörése végett Kambüszész a helyszínre sietett, de épp mikor lóra ült, hogy elinduljon, kardjába botlott és azzal úgy megsebesítette magát, hogy a sérülésébe belehalt. A katonai vezetők azonban megmentették Perzsiát a széthullástól. Közülük lépett elő I. Dareiosz perzsa király, aki alatt a birodalom fénykorát élte.

Perzsia fénykora

Perzsia fénykora I. Dareiosz (Kr.e. 549-486) uralkodásának idejére esett. Trónra kerülése azonban nehézkesen történt, mivel bár a hadsereg elismerte trónra való jogosultságát, a satrapák (perzsa tartományok kormányzói) egy csoportja fellázadt ellene, majd ehhez csatlakoztak a babilóniaiak is. Dareiosz azonban a hozzá lojális hadseregre támaszkodva sorra leszámolt ellenfeleivel. A belső rend helyreállításában kiemelkedő szerepet játszott a király testőrsége, a Tízezer Halhatatlan. Az alakulat onnan nyerte nevét, hogy az elesettek helyébe azonnal megfelelő számú embert soroztak, így létszámuk változatlan maradt, mindig 10 000 fő.

halhatatlanok.jpg

A halhatatlanok a Berlini Múzeum kiállításán

I. Dareiosz a belső rend helyreállítása után számtalan hadjáratot indított a külföldre, hogy megerősítse birodalma határait, és elejét vegye a nomád törzsek betöréseinek. Kr. e. 519-ben megtámadta a Kaszpi-tengertől keletre élő „szkítákat” – valójában szakákat vagy dahákat –, majd néhány évvel később elfoglalta az Indus völgyét. Később, Kr. e. 513 -ban, miután leigázta a keleti trákokat és a gétákat, átkelt a Dunán és behatolt az európai szkíták földjére. A visszavonuló nomád szkíták azonban elpusztították a kiürített területeket, így az ellátási gondokkal küszködő perzsa seregnek, 80.000 fős veszteség mellett, vissza kellett vonulnia. A kis-ázsiai satrapák befejezték Trákia leigázását, behódolásra kényszerítették Makedóniát, s elfoglalták az égei-tengeri Lemnosz és Imbrosz szigetét. A görög területek megközelítési útvonalai ezzel perzsa kézre kerültek. A perzsák ellenőrizték a tengerszorosokon át lebonyolódó s a görög gazdaság számára rendkívül fontos fekete-tengeri gabonakereskedelmet is.

A görög városállamok meghódítására I. Dareiosz csak Kr. e. 499-ben szánta el magát, amikor Athén és Eretria támogatást nyújtott a perzsa uralom ellen fellázadt kis-ázsiai ión városoknak. A lázadás leverése után Mardónioszt, Dareiosz vejét bízták meg azzal, hogy indítson hadjáratot a két város ellen. Az inváziós erők azonban az Athosz-hegyfoknál viharba keveredtek, ráadásul a szárazföldi csapatokat is feltartóztatták a trák törzsek. A kettős kudarc miatt Dareiosz egy időre le kellett hogy tegyen hódító terveiről. Két évvel később viszont újabb támadás indult, a méd Datiszt vezetésével. A Kr.e. 492-ben zajló offenzíva más útvonalon, az Égei-tenger középső területein keresztül, egyenesen az Attika-félszigetet megcélozva csapott le a görögökre. A perzsa sereg elpusztította Eretriát, s a város lakóit rabszolgasorba döntötte. A döntő ütközetben azonban a perzsák vereséget szenvedtek az athéniaktól. A marathóni csata egyike lett a legnagyobb perzsa vereségeknek.

Bár Dareiosz megszilárdította elődei hódításait, és újabb területeket csatolt birodalmához, a perzsa történelembe elsősorban államszervezőként írta be nevét. A birodalom megszilárdítása érdekében a legjelentősebb intézkedése az úthálózat kiépítése volt. A 2680 kilométer hosszú útszakasz Szúzát és Epheszoszt kötötte össze, és főként kereskedelmi és információáramlási célokat szolgált. A birodalmat 20 szatrapiára osztotta, mely tartományok élén a király által kinevezett szatrapák álltak. Melléjük tőlük független katonai parancsnokokat is kinevezett. Hogy az esetleges felkeléseknek elejét vegye, Perszepoliszból kiküldött megbízottakkal figyeltette őket. A gazdaság fejlődése érdekében arany- és ezüstpénzt veretett, amelyet magáról dareikosznak nevezett el. Az adókat nemesfémben szedték be, amely mellett a hadsereg élelemmel és lóval való ellátása is az adóterhek közé tartozott. Hérodotosz szerint az évi jövedelem közel 400 tonna arany és ezüst lehetett. A kincseket felhalmozták Perszepolisz kincstárában, nem kerültek vissza a gazdaságba.

Dareiosz az egész birodalomban egységes hivatali nyelvet, az arameust vezette be, melyet Elő-Ázsiában már régóta használták a közigazgatásban és a kereskedelemben. A nagy-király szigorúan ügyelt a bíráskodásra. Azokat a bírákat, akiket súlyos bűncselekményekben bűnösnek találtak, elevenen megnyúzták, és társaik elrettentésére a bírói ülőhelyüket bőrükkel vonták be. Uralma alatt élte virágkorát az Akhaimenida-építészet, az ekkor kialakult stílus a birodalom bukásáig változatlan maradt. Kr. e. 521-ben az uralkodó Szúszát tette meg a birodalom központjának (adminisztratív főváros) majd megalapította Perszepoliszt mely a szakrális főváros lett.

perzsa.jpg

I. Dareioszt fia, I. Xerxész (Kr.e. 485-465) követte a trónon. Xerxész uralkodása elején felkelések voltak Görögországban és Egyiptomban is, akik ellen hadakat küldött az uralkodó. Először az egyiptomi lázadást verte le, majd hadait Athén és Spárta ellen küldte. A görög területek meghódítására Kr.e. 480 tavaszán indult el Sardesből óriási seregével. Két hidat vert a Hellészpontoszon, és Therméig vonult (ma Szaloniki), hol hajóhadával találkozott. Hérodotosz igencsak szubjektíven gyalogos haderejét 1 700 000-re, lovasságát 80 000-re, hajóhadát pedig 1200-ra teszi. Más görög és perzsa történetírók, mint Ephorusz, Ctesiasz és Busol már „csak” százezres nagyságrendekben határozták meg a sereg nagyságát. A sereg Thesszálián keresztül egészen Attikáig nyomult előre. Azonban a thermopülai és a szalamiszi csaták megváltoztatták a háború menetét. Xerxész ezek után seregének nagy részével visszafordult, és 45 nap után visszaért a Hellészpontoszhoz, innen aztán hazatért Sardesbe. A görög győzelemmel záruló plataeaei és mycalei ütközetek után véglegesen lemondott a Hellász meghódításáról. A hátralévő 14 évét már csak az élvezetek hajszolásával és asszonyi intrikák között töltötte. Halálát Artabanus nevű testőrvezére okozta.

2_07thermopula_terkep.jpg

I. Xerxész utána Perzsa Birodalom lassú hanyatlásnak indult. Egyre gyakoribbak voltak az egyes tartományokból kiinduló lázadások (Baktria, Egyiptom) illetve a trónharcok, melyek meggyengítették a birodalmat. A görög városállamok ügyeibe Perzsia elvétve avatkozott. Ilyen esetre volt példa Kr.e. 395 –ben – Spárta egyeduralmának éveiben - kirobbant Korintoszi háború, melyben a Szardeiszi helytartó Spárta ellenfeleivel, Argossal, Korintosszal, sőt később Athénnal lépett szövetségre. Spárta győzni tudott a háborúban, de felismerte azt, hogy mekkora veszélyt jelent hegemóniájára nézve ha a Perzsa Birodalom valamelyik polisz, vagy poliszszövetség mellé áll. Hasonló esetek elkerülése érdekében kezdeményezte Kr.e. 387 –ben az Antalkidasi békét, mely a perzsa területeken lévő görög poliszokat szigorúan betagozta Perzsiába, és elvágta annak lehetőségét, hogy azok az anyaországbeli poliszokkal egyesüljenek, vagy szövetségre lépjenek.

III. Artaxerxész alatt (Kr.e. 359-338) a föníciai és egyiptomi területeken zajlottak nagyobb lázadások, ám a nagykirály minden felkelést levert. A birodalom legbékésebb időszakát élte meg.

Az Óperzsa Birodalom bukása

III. Dareiosz eltérően elődeitől Örményország satrapájaként került a trónra. Nem volt tapasztalata a birodalom irányításához, sőt ambíciója sem. Ez is közrejátszott a válságba sodródott birodalom elfoglalásához. Kr.e. 336 -ban II. Philipposz makedón király létrehozta a Korinthoszi ligát és tervezgetni kezdte a kis-ázsiai görög városok invázióját. Az év tavaszán elküldte Parmenion és Atal tábornokokat, hogy felszabadítsa a városokat, de még a nyáron megsemmisült a sereg. Két évvel később a király fia, III. Alexandros, azaz Nagy Sándor megvalósította apja tervét és hatalmas hadsereggel nekiindult Kis-Ázsiának.

Nem sokkal később a makedón hadsereg a Granikosz folyó mellett legyőzte a perzsákat. III. Dareiosz nem vett részt a csatában. Arra számított a perzsa király, hogy Nagy Sándor megállításához az egyes kisázsiai szatrapiák hadereje elegendő lesz, ezért Perszepoliszban maradt. Egy évvel később, Kr.e. 333 -ban ismét megütköztek a Granikosznál. Ezután III. Dareiosz saját maga vette kézbe a hadsereget és az Isszosz folyó mellett 52 000 perzsával megüközött a 47 000 fős makedón és görög sereggel, azonban a perzsák vereséget szenvedtek. Újabb két évvel később viszont fordult a kocka, amikor a satrapák többsége csatlakozott a királyhoz Gaugamélánál.

2_12nagysandor.jpg

Azonban ezt a csatát is elvesztették és a perzsáknak menekülniük kellett a makedónok elől. Nagy Sándor sorban foglalta el a nagyobb városokat: Ekbatana, Szúza, Babilon és Perszepolisz is sorra elestek. Amikor Ariobarzan is vereséget szenvedett a perzsa kapuk csatában, Nagy Sándor hatalmas győzelmi ünnepséget rendezett, III. Dareiosz viszont keletre menekült.

Kr.e. 330 -ban Besszosz satrapa megölte III. Dareioszt és egy szekérre tette, amelyet elküldött a makedón seregbe. Ez az esemény csalódás volt Nagy Sándornak, aki élve akarta elfogni a perzsa királyt. Amikor megtekintette a halott király testét, a makedón király saját gyűrűjét ráhelyezte a halott testre, majd azt elküldte Perszepoliszba, ahol ünnepélyesen eltemették a sírjába. Majd emlékművet emeltetett neki, mivel felesége a király lánya volt, II. Stateira, akivel a legimitását kivánta elérni. Azonban a gyilkos Besszosz satrapa V. Artaxerxész néven kikiáltotta magát perzsa királynak a megmaradt keleti perzsa területeken. A makedón sereg hamarosan elfogta őt, megkínozták, majd megölték, mert árulónak találták. Ezzel az eseménnyel ténylegesen is megszűnt az Óperzsa Birodalom. Nagy Sándor K.e. 323 -ban meghalt, birodalma szétesett, majd feleségét és fiát is nemsokára megölték, így nőiágon is kihalt az akhaimenida-dinasztia.

Harmat Árpád Péter

logo_toriklub.jpg

Legfrissebb posztunk: "Hitler legtehetségesebb páncélos tábornoka".

Ajánljuk FB oldalunkat!